Ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci

 

V návaznosti na vstup v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále jen jako ,, Nařízení GDPR ") si vám dovolujeme v souladu s čl. 13 Nařízení GDPR poskytnout informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů provozovatelem portálu www.webphone.cz.

 

Společnost DOMOTIKA SHOP s.r.l., Via Euro Menini 28, 55049 Viareggio, Itálie, P.IVA: IT02114600469 (dále jen jako "Domotika Shop srl ") jako provozovatel v rámci provozu portálu www.webphone.cz podřizuje ochranu soukromí a osobních údajů zákazníků uvedené webové stránky pravidlům stanoveným nařízením GDPR.

 

I.

Provozovatelem osobních údajů je DOMOTIKA SHOP s.r.l., Via Euro Menini 28, 55049 Viareggio, Itálie, P.IVA: IT02114600469. Pro poskytnutí bližších informací o zpracování vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na adrese info@webphone.cz.

 

II.

Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro následující účely:

 

- uzavření kupní smlouvy ke zboží nabízenému na www.webphone.cz;

- poskytování informativních služeb, například odběr newsletterů;

- umožnění registrace na stránkách a používání služeb vyhrazených pro registrované uživatele;

- správa Vašich požadavků odeslaných naším zákaznickým službám.

 

Ve výše uvedených případech je zpracování Vašich osobních údajů legitimní a nezbytné pro potřeby uzavřít s vámi smlouvu nebo poskytnout Vám službu, kterou jste výslovně požadovali. Poskytování Vašich osobních údajů je tedy smluvní požadavkem resp. požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy a bez níž nemůže dojít ke vzniku záväzkovoprávneho vztahu.

Provádíme i statistická zjišťování a analýzy s údaji v agregované podobě, za účelem pochopení, jak uživatelé reagují na webové stránky, naši nabídku a naše služby.

 

III.

Rozsah a zdroj zpracovávaných osobních údajů:

 

Zpracovávané osobní údaje jsou ty, které nám poskytujete při dokončení objednávky na portálu www.webphone.cz. Obchodní společnost Domotika Shop srl jako provozovatel shromažďuje informace o Vás, jako jsou jméno a příjmení, údaje o platbě prostřednictvím telefonu, dodací adresa a fakturační adresa, údaje o prohlížení a vaši nákupní historii.

 

Pouze s vaším výslovným souhlasem zpracujeme vaše osobní údaje pro:

- provádění komerčních a propagačních komunikačních činností;

- přizpůsobení stránky a komerčních nabídek podle vašich zájmů.

 

IV.

Příjemci osobních údajů:

 

Vaše osobní údaje zpracovává řádně vyškolený personál provozovatele Domotika Shop srl. V případě organizačních a funkčních potřeb souvisejících s poskytováním služeb na www.webphone.cz navíc, Vaše data mohou být zpracovány našimi konzultanty. Ti byli zhodnocení a vybráni na základě prokázané spolehlivosti a kompetence. Někteří z těchto subjektů mohou mít sídlo v zemích, které nejsou členy EU, a v těchto případech se přenos vašich osobních údajů v těchto zemích provádí v souladu se zákonnými zárukami na ochranu osobních údajů těchto zemí.

 

V.

Doba zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje zpracováváme na omezenou dobu, která závisí na účelu, pro který byly shromážděny. Po tomto období budou Vaše osobní údaje vymazány. Doba zpracování se liší v závislosti na účelu: například osobní údaje shromážděné při nákupu zboží na www.webphone.cz jsou zpracovávány až do dokončení všech administrativních úkonů a účetnictví tak, aby byly uloženy resp. archivovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy (deset let). Osobní údaje pro účely zaslání našich informačních letáků zpracováváme až do odvolání Vašeho souhlasu s odesíláním těchto informačních letáků.

 

VI.

Přeshraniční přenos osobních údajů

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především v rámci Evropské unie, případně v zemích o nichž Evropská komise rozhodla, že jde o země, které zaručují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Seznam těchto zemí je dostupný na: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany.

 

 

Poučení o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů


Při zpracovávání osobních údajů Vám náleží následující práva:


Právo na informace o zpracovávání Vašich osobních údajů: Informace zahrnují zejména identifikaci a kontaktní údaje provozovatele resp. zprostředkovatele, účel zpracování, kategorie příjemců, kategorie osobních údajů, době uchovávání, informace o předávání osobních údajů do třetích zemí a zárukách v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace, výpočet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů , zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace o tom, zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.


Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo na vydání potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud ano, máte právo na přístup k informacím podle předchozího bodu. Na základě samostatné žádosti máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.


Právo na opravu: V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše zastaralé nebo nepřesné osobní údaje, máte právo na opravu těchto údajů. Za tímto účelem nás prosím informujte o případných chybách ve Vašich osobních údajích.


Právo na výmaz: Jak dotčená osoba máte právo žádat, aby byly Vaše osobní údaje vymazány (tzv. Právo na zapomnění). Toto právo však není absolutní a Vaše osobní údaje nemusíme vymazat, pokud na jejich zpracovávání máme oprávněný zájem, nebo jiný právní základ, zvláště pokud nám zpracování údajů vyplývá z uzavřené smlouvy nebo ze zákona. Tyto údaje budou následně vymazány až po splnění jejich účelu.


Právo na omezení zpracování: V zákonem a nařízením vymezených situacích máte právo na omezení zpracování osobních údajů, zejména pokud napadnete správnost osobních údajů, a to po dobu ověřování jejich správnosti, nebo pokud máte podezření, že zpracování osobních údajů je protizákonné a namítáte proti vymazání osobních údajů, nebo žádáte namísto toho omezení jejich použití.


Právo na přenositelnost údajů: Po splnění zákonem předpokládaných podmínek nás můžete požádat, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému provozovateli. Vaše osobní údaje následně poskytneme Vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné nebo jiné závažné technické překážky.


Právo namítat: Máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.


Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů: S Vaším podnětem nebo stížností ohledně zpracování osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na kontrolní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

 

Poučení o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů


Při zpracovávání osobních údajů Vám náleží následující práva:


Právo na informace o zpracovávání Vašich osobních údajů: Informace zahrnují zejména identifikaci a kontaktní údaje provozovatele resp. zprostředkovatele, účel zpracování, kategorie příjemců, kategorie osobních údajů, době uchovávání, informace o předávání osobních údajů do třetích zemí a zárukách v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace, výpočet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace o tom, zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.


Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo na vydání potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud ano, máte právo na přístup k informacím podle předchozího bodu. Na základě samostatné žádosti máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.


Právo na opravu: V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše zastaralé nebo nepřesné osobní údaje, máte právo na opravu těchto údajů. Za tímto účelem nás prosím informujte o případných chybách ve Vašich osobních údajích.


Právo na výmaz: Jak dotčená osoba máte právo žádat, aby byly Vaše osobní údaje vymazány (tzv. Právo na zapomnění). Toto právo však není absolutní a Vaše osobní údaje nemusíme vymazat, pokud na jejich zpracovávání máme oprávněný zájem, nebo jiný právní základ, zvláště pokud nám zpracování údajů vyplývá z uzavřené smlouvy nebo ze zákona. Tyto údaje budou následně vymazány až po splnění jejich účelu.


Právo na omezení zpracování: V zákonem a nařízením vymezených situacích máte právo na omezení zpracování osobních údajů, zejména pokud napadnete správnost osobních údajů, a to po dobu ověřování jejich správnosti, nebo pokud máte podezření, že zpracování osobních údajů je protizákonné a namítáte proti vymazání osobních údajů, nebo žádáte namísto toho omezení jejich použití.


Právo na přenositelnost údajů: Po splnění zákonem předpokládaných podmínek nás můžete požádat, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému provozovateli. Vaše osobní údaje následně poskytneme Vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné nebo jiné závažné technické překážky.


Právo namítat: Máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.


Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů: S Vaším podnětem nebo stížností ohledně zpracování osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na kontrolní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

 

Právo odvolat souhlas


Souhlas založen na principu dobrovolnosti máte právo kdykoli zcela nebo zčásti odvolat a to

i. zasláním emailu o odvolání souhlasu na adresu info@webphone.cz nebo
ii. zasláním písemného oznámení o odvolání souhlasu na adresu zprostředkovatele uvedenou výše nebo
iii. vyjádřením svého nesouhlasu během telefonického rozhovoru s provozovatelem nebo zprostředkovatelem, resp. jejich pověřenými zaměstnanci.
 

V případě odvolání souhlasu bude zpracovávání osobních údajů založených na souhlasu neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založeného na uděleném souhlasu před jeho odvoláním.

Tyto Podmínky ochrany soukromí jsou platné a účinné od 01.03.2019.